Frigörande Andning

Frigörande Andning för bättre hälsa

Bättre hälsa med frigörande andning
Frigörande andning är en andningsteknik som syftar till att lösgöra spänningar i kroppen och därmed frigöra energi. Frigörande andning kan leda till ett djupt avslappnat tillstånd och man kan medvetandegöra sidor av ens själv/personlighet som tidigare varit omedvetna. Detta gör att personen blir mer medveten om sitt liv, vad som är viktigt och vad man behöver göra för att må så bra som möjligt.

Frigörande andning för avslappning
Tekniken innefattar olika komponenter. Andningen är cirkulär, d v s utandningen följer direkt på avslutad inandning och inandningen följer direkt på avslutad utandning.

Utandningen är helt avslappnad, luften ska inte pressas ut eller hållas inne, utan ska helt enkelt släppas ut av sig självt. Inandningen är aktiv och ganska djup, dock inte med maximala andetag. Under andningen ska man försöka vara så kroppsmedveten som möjligt och i den mån det går släppa de tankar som kommer.

Man brukar rekommendera att man går till en andningspedagog ca 10 ggr, innan man själv provar hemma. Man släpper så mycket spänningar i början, och man upplever nya spännande saker, så det är bra att ha en utbildad person, en andningspedagog, som man känner förtroende för.

Historia

Tekniken utvecklades av en man vid namn Leonard Orr och började spridas under 1970-talet. Frigörande andning heter Rebirthing på Engelska.

Rebirthing-Breathwork, frigörande andning, började med ett arbete avLeonard Orr. Namnet rebirthing användes först av Orr och hans följeslagare till att beskriva tekniken och blev början till boken Rebirthing in the New Age vilken Orr skrev tillsammans med en kvinna vid namn Sondra Ray.

När Orr började experimentera med dessa andningstekniker, noterade han att han ofta fick – vad han kallade – minnen från sin födsel. Han trodde att genom att återuppleva sin födelse genom kopplad andning så helades hans födelsetrauma.

Orr var vid den här tiden omedveten om hur man utövar kriya yoga och pranayama, men han fortsatte att utveckla återfödelseprocessen mellan 1962 och 1974 och upptäckte själv att förändringar i andningen verkade leda till förbättrad hälsa, mental klarhet och känslomässigt välbefinnande.
Olika varianter av tekniken har uppstått, bl a Vivation, Breath Integration och Conscious Connected Breathing.

Tro och Synsätt

Andningspedagoger är övertygade att utöver intellektuellt minne, så har människor även ett cellminne som finns i kroppens celler, vävnader och organ. Många minnen “fastnar” i kroppen och blir till olika sjukdomar, stress m.m.

Många människor håller igen när de andas. Tar små nätta andetag, som inte ger den energi de behöver. Man kan även skydda sig från gamla minnen, som sitter i kroppen, genom att kontrollera sin andning.

Andningspedagoger är övertygade om att det trauma som vi genomlider genom födelsen, och den speciella natur som det här traumat har, har en djup effekt på människans psyke och formar vår förståelse och upplevelse av livet, självet och världen på sätt som vi till största delen är omedvetna om.

(Till exempel, någon som är förlöst med sugklocka kan komma att förlita sig på andra som ska dra dem ut ur destruktiva situationer.)

Andningspedagogerna anser att det är möjligt att komma ihåg aspekter av födelsen och tidig barndom och att förlösa
känslor som är kopplade till dessa perioder genom medveten kopplad andning; en sådan förlösning kan skapa ett positivt paradigmskifte och livsförändring (transformation) baserad på att man undermedvetet drar till sig en förändring.

Utöver cellminnet från födslotraumat anser andningspedagoger att individer tar grundläggande beslut om hur världen fungerar under den traumatiska födelseprocessen

(Till exempel den som föds med baken eller fötterna först kan besluta sig för att “Jag skadar människor” eller “Jag skadar kvinnor”.) Det är troligen dessa beslut som verkar i det undermedvetna och kan iscensättas återkommande genom en persons liv till beslutet är medvetet och ändrat.

Till exempel den som bestämde sig för att “Jag skadar kvinnor” kan, som vuxen, undvika intima relationer med kvinnor på grund av rädsla, eller alternativt kan agera ut beslutet i serier av relationer där kvinnan skadas känslomässigt och fysiskt.

Beslutet (vilket ibland kallas “livslögn”), kan nås lätt i det undermedvetna och ändras genom en affirmation som är den exakta motsatsen (ibland kallas för individens “eviga sanning”).

Frigörande andning lär ut att den kan öka klientens inre frid och mentala klarhet. Den som andas frigörande andning kan hantera livets utmaningar lättare. De som utövar frigörande andning kan få större insikter i människans
livsvillkor och mening med livet. En större känsla av personlig betydelse i världen.
De som andas frigörande andning känner att andningen tillhandahåller en direkt, återupprepbar, fysisk upplevelse av gudomlig kärlek genom att fylla kroppen med livsenergi (prana). Energin håller i sig olika länge för olika människor. För mig brukar det hålla i sig ett par månader. Då känner jag mig stark, vital och frisk. Allt av att bara andas, helt otroligt!

Frigörande andning ger massor av ny härlig energi, när man utövar det regelbundet.

Kroppen blir mjukare, man får mer kraft, mer klarhet, samt man gör bättre val i livet, när man kommer närmare sig själv. Jag brukar känna mig öppen för nya spännande idéer när jag har varit på frigörande andning.

Närheten till det egna jaget ökar markant när man utövar frigörande andning. Denna närhet växer ju fler gånger du andas. Det blir svårare att gå emot sitt eget jag. Det blir tydligare vart man skall i livet och svårare att gå emot sig själv.

Jag rekommenderar frigörande andning som en mycket bra väg till ett bättre liv!